Voorwaarden

Hieronder volgen de leveringsvoorwaarden voor SEO Search zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens beschikbaar in PDF-formaat. U kunt de voorwaarden downloaden op http://www.seo-search.nl (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities voor:

a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SEO Search een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

b) Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEO Search, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50292560.

1.3 In alle voorwaarden opgenomen in de artikelen waarin “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, sms- en whatsappberichten, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer hebben bereikt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd en vastgelegd.

2.4 De Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van Opdrachtnemer,
latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.5 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Totdat Opdrachtnemer aanbiedingen en/of offertes voor opdrachten schriftelijk heeft bevestigd zijn hier geen rechten aan te ontlenen. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De vermelde prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn in alle gevallen exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon- en prijsontwikkelingen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Alle werkzaamheden worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien is overeengekomen dat opdrachten zonder opdrachtbevestiging kunnen worden gestart, omdat de aard en/of omvang van de opdracht hier bijvoorbeeld toe leidt, wordt de start van de uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.4 Een aanpassing in het budget, het tijdelijk dan wel definitief stopzetten van de campagne of andere werkzaamheden wordt uitsluitend geaccepteerd door Opdrachtnemer indien daar schriftelijk opdracht toe is gegeven door de Opdrachtgever.

3.5. Opdrachtnemer hanteert een minimum bestedingsbedrag van € 250,- per maand. Indien het bezoekersverkeer omlaag gaat spant Opdrachtnemer zich echter in de campagne of andere werkzaamheden zodanig te optimaliseren opdat het totale budgetbedrag zo optimaal mogelijk wordt ingezet.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 Opdrachtnemer committeert zich eraan de overeenkomst met Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar eer en geweten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Opdrachtnemer vermeldt hierbij uitdrukkelijk er geen garantie kan worden gegeven dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door externe partijen, ofwel derden. Hierbij wordt te allen tijde de privacy en vertrouwelijkheid van de Opdrachtgever in acht genomen.

4.3 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid en de zorg om de Opdrachtnemer tijdig van alle gegevens te voorzien, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien met Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: Voltooiing van de Opdracht

6.1 Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van een campagne of bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Het verloop van de campagne of andere werkzaamheden wordt in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.

6.2 Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

6.3 Indien Opdrachtnemer verwacht de werkzaamheden niet binnen de afgesproken termijn te kunnen voldoen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Rapportages

7.1 Opdrachtnemer rapporteert aan Opdrachtgever conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de vorm en wijze van rapporteren, bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze dit wordt gedaan.

Artikel 8: Wijzigingen

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8.1, heeft Opdrachtnemer het recht om, in het belang van de dienstverlening en teneinde het resultaat voor de Opdrachtgever te trachten te optimaliseren, de titels en omschrijvingen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Het tijdstip van voltooiing van uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de overeenkomst wordt aangepast of aangevuld. Indien dit het geval is zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

8.4 Indien de aanpassingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële gevolgen heeft of kwalitatieve consequenties heeft, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5 Indien een vast tarief is overeengekomen specificeert Opdrachtnemer tot in hoeverre de aanpassing of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

8.6 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de aanpassing of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haarzelf kunnen worden toegerekend.

8.7. Indien de te voeren campagne of de uit te voeren werkzaamheden een overschrijding van het maandelijkse inkoopbudget van 10% of minder kent, brengt Opdrachtnemer deze overschrijding in rekening. Eventueel kan het verschil worden gecorrigeerd in de twee daarop volgende maanden.

Artikel 9: Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zorgt zelf en voor eigen risico voor betrouwbare apparatuur en betrouwbare andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.

9.2 Opdrachtgever zorgt zelf voor de vergoeding van gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Opdrachtnemer aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens en documenten.

9.4 In voorkomende gevallen staat de Opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem aanvaarde concepten, respectievelijk voor concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan Opdrachtnemer zijn toegezonden.

9.5 Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat in voor zijn volmacht indien er sprake is van een opdracht ten behoeve van een derde partij.

9.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat al het aan Opdrachtnemer aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derde partijen, waaronder rechten van intellectueel eigendom.

9.8 Opdrachtgever verplicht zich steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te geven, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Opdrachtnemer.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, ongeacht of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Alle informatie die door de andere partij is verstrekt moet als vertrouwelijk worden behandeld. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze uitsluitend hiervoor openbaar te maken.

10.3 De (persoons-)gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd.
Deze gegevens worden in geen geval aan derde partijen ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en Non-Concurrentiebeding

11.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

11.2 Het is niet toegestaan dat de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daarvan, een werknemer van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst neemt, dan wel een contractuele relatie aan gaat met een werknemer van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding dan wel € 1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van de Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

12.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

12.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten en informatie, zoals: (digitale) rapporten, monitors, checklists, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever. Het is niet toegestaan dat Opdrachtgever informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar maakt en/of verveelvoudigt in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

12.3 Alle stukken die Opdrachtnemer levert ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van de opdracht of overeenkomst kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.

12.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opgedane kennis in de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derde partijen wordt gebracht.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derde partijen ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derde partijen niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 13: Contractduur en opzegging

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij een andere periode is opgenomen in de opdrachtbevestiging. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd worden geacht overeenkomsten te zijn van één (1) jaar die steeds met één (1) jaar worden verlengd.

13.2 De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst, waarbij de campagne of de bepaalde werkzaamheden worden beëindigd op de laatste dag van de kalendermaand.

13.3.Indien geen tijdige opzegging is ontvangen wordt de overeenkomst verlengd met een termijn van één (1) jaar, tenzij in de oorspronkelijke overeenkomst een andere termijn was overeengekomen.

13.4 Budgetverlagingen worden doorgevoerd op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand.

13.5 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

13.6 Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, waarbij zij het recht behoudt op de vergoedingen zoals overeengekomen in de overeenkomst indien:

a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of
indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;

b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Tarieven/vergoedingen

14.1 Het tarief van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de verleende diensten.

14.2 Alle tarieven en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.3 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren. Het tarief wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.

14.4 Voor alle opdrachten geldt dat de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

14.5 Tarieven zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren. Hieronder vallen lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde tarieven aan te passen en deze aan Opdrachtgever te factureren.

14.6 Opdrachtnemer is aan Opdrachtgever een tarief verschuldigd zoals in de overeenkomst is overeengekomen.

14.7 Naast het tarief heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten ten behoeve van de campagne of bepaalde werkzaamheden of anderszins voor de Opdrachtgever. Hieronder kunnen ook worden verstaan, kosten voor door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde partijen.

14.8 Naast de vergoedingen zoals voormeld omschreven is de Opdrachtgever een variabele vergoeding verschuldigd indien deze in de overeenkomst is vastgelegd, welke vergoeding wordt berekend zoals vastgelegd in de overeenkomst.

14.9 Het overeenkomen van een variabele vergoeding doet niet af aan het bepaalde in art 14.1.

14.10 De variabele vergoeding is maandelijks verschuldigd, waarbij de Opdrachtgever verplicht is inzage te geven in de administratieve gegevens die ter staving dienen van de berekening van de variabele vergoedingen. Opdrachtgever geeft inzage binnen een week na het einde van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft.

14.11 Indien de Opdrachtgever niet meewerkt aan het verstrekken van de nodige administratieve gegevens op basis waarvan de variabele vergoeding kan worden vastgesteld binnen de voormelde beschreven periode is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtnemer is gerechtigd de hoogte van de variabele vergoeding in redelijkheid en billijkheid naar eigen inzicht vast te stellen. Deze vaststelling is bindend voor de Opdrachtgever.

14.12 Indien de Opdrachtnemer door toedoen van de Opdrachtgever indirect of direct, gehinderd wordt, op welke wijze dan ook, pogingen tot tussentijds opzeggen daarbij bij inbegrepen, in het behalen van enig resultaat, waarvoor Opdrachtnemer recht zou kunnen krijgen op vergoeding van een variabele vergoeding, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan de Opdrachtgever een vergoeding gelijk aan de gemiddelde variabele vergoeding over de periode van voor dat de hindering door de opdrachtgever intrad in rekening te brengen. Met dien verstande dat de minimale hoogte van de variabele vergoeding alsdan tenminste gelijk is aan de hoogte van het bedrag wat als basisvergoeding overeengekomen is en indien er geen vaste vergoeding overeengekomen is, ten minste € 500,00 per maand bedraagt.

Artikel 15: Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

15.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dit geval geldt de wettelijke rente.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst kan Opdrachtnemer een voorschot bedingen. Het voorschot zal vermeld worden in de offerte en/of overeenkomst. De Opdrachtgever is gehouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.4 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van
Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

15.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs wanneer Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Incassokosten

16.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten voor juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

16.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in verband met het bepaalde in artikel 16.1 overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,-.

Artikel 17: Klachten

17.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak.

17.2 De Opdrachtnemer zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 17.2 ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.

17.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Opdrachtnemer is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van
opzet of grove onachtzaamheid van Opdrachtnemer.

18.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen
en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

18.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van de
Opdrachtgever of derde partijen waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.

18.4 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derde partijen geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.

18.5 Opdrachtgever en Opdrachtnemer sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derde partijen, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Dit geldt ook indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

18.6 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18.7 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

18.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19: Overmacht

19.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

19.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

19.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20: Specifieke bepalingen omtrent Search Engine Marketing (SEM)

20.1 Betreffende het product Search Engine Marketing (SEM) behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product Search Engine Optimization (SEO) gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een top 40-positie worden gestreefd.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derde partijen, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door Opdrachtgever verstrekte adviezen. Door of vanwege Opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten Search Engine Optimization(SEO) als Advertising geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting.

20.2 Opdrachtnemer is in het kader van artikel 16 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google en Overture (Yahoo Company).

Artikel 21: Slotbepalingen

21.1 Geen van de Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

21.2 Aanpassingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

21.3 Niettegenstaande artikel 21.2, heeft Opdrachtnemer het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking,
tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

21.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

21.5 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 22: Toepasselijk recht en Forumkeuze

22.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

22.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.